SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO TÁBORY Čambusáček. ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAJÍ VE SMLOUVĚ.

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi pořadatelem (zapsaným spolkem, IČ: 171 59 687), č.ú. 2802745978/2010 a objednavatelem vzniká na základě objednavatelem (nebo zákonným zástupcem dítěte) řádně vyplněné a podepsané přihlášky na dětskou zotavovací akci (dále jen „tábor“), jejího potvrzení ze strany pořadatele a úhrady zálohy nebo celé platby objednavatelem na účet pořadatele do termínu platnosti rezervace. Zasláním vyplněné a podepsané přihlášky objednavatel stvrzuje, že se důkladně seznámil se smluvními podmínkami zotavovací akce, jakož i s důležitými informacemi ohledně konání tábora a souhlasí s nimi. Tento smluvní vztah se řídí platnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

Telefonní číslo: +420 777 108 958, E-mail: info@cambusacek.cz

II. PŘIHLÁŠENÍ NA DĚTSKOU ZOTAVOVACÍ AKCI (TÁBORY)

Objednavatel může využít elektronické objednávky, která je dostupná z webových stránek pořadatele. Objednavatel obdrží po odeslání potvrzenou rezervaci na email, který uvedl v této objednávce, včetně všech platebních údajů a dodatků. Objednávku je potřeba uhradit do 5- ti dní od odeslání objednávky. V opačném případě se objednávka automaticky stornuje.

III. ÚHRADA POBYTU

 1. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace pořadatelem, které je následně odesláno na email objednavatele. Objednavatel provádí platbu převodem na bankovní účet pořadatele: 2802745978/2010. Poznávací platby je jméno a příjmení přihlášeného dítěte.
 2. Záloha 2.000Kč za tábor je třeba uhradit do 5- ti dnů od podané přihlášky. Zbytek pak do 30.6. Je také možnost splátek.
 3. V případě hrazení platby pobytu jinou stranou (např. zaměstnavatelem objednavatele, odborovou organizací, z FKSP apod.) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené pořadatelem na základě sdělených fakturačních podkladů od objednavatele. Objednavatel zároveň s přihláškou na tábor zasílá pořadateli samostatně jako přílohu fakturační podklady strany, která bude poukaz hradit.
 4. V případě, že platba není ve lhůtě 10- ti dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) zaplacena ze strany objednavatele na účet pořadatele, má pořadatel právo rezervaci stornovat. V případě hrazení tábora formou faktury má pořadatel nárok na 2.000Kč z celkové částky za pobyt na táboře, kterou objednavatel provedl.
 5. Pokud objednavatel provede úhradu platby pořadateli za jeden pobyt omylem vícekrát, je povinen tuto skutečnost pořadateli oznámit (na e-mail provozovatele) a doložit ji kopiemi dokladů o uhrazení plateb. Pořadatel vrátí objednavateli opakovaně uhrazenou částku okamžitým bezhotovostním převodem na účet objednavatele.

IV. ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY OBJEDNAVATELE

Objednavatel má právo před zahájením pobytu na táboře, nebo v jeho průběhu zrušit smluvní vztah s pořadatelem. Toto odstoupení je povinen učinit e-mailem, na emailovou adresu pořadatele. Smluvní vztah je zrušen a účast na táboře je stornována ke dni doručení písemného odstoupení pořadateli. Pro přesné určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení písemného odstoupení objednavatele z tábora.

Zrušení pobytu tábora, ze strany objednavatele:

  • 60 a více dní před zahájením turnusu-zůstává pořadateli 0%
  • 59–40 dní před zahájením turnusu-zůstává pořadateli 60 %
  • 39–30 dní před zahájením turnusu-zůstává pořadateli 70 %
  • 29–20 dní před zahájením turnusu-zůstává pořadateli 80 %
  • 19–10 dní před zahájením turnusu-zůstává pořadateli 90 %
  • 9–0 dní před zahájením turnusu-zůstává pořadateli 100 %
  • V případě, že dítě před začátkem tábora onemocní a předloží lékařskou zprávu, bude mu vráceno 50% uhrazené částky.
 1. V případě zrušení pobytu objednavatelem v průběhu tábora z důvodu odjezdu dítěte na žádost zákonného zástupce či odjezdu sourozence nebo kamaráda dítěte, které není schopno či dále nechce využívat pobytu, se účtovaná částka nevrací. V případě, že dítě během táborového pobytu onemocní, vrací se poměrná část stravného z ceny poukazu na žádost objednavatele.
 2. Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednatele nejpozději do 30 pracovních dnů.

V. ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY POŘADATELE

Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednavatelem před zahájením pobytu na táboře anebo v jejím průběhu v následujících případech:

 1. Není dodržen minimální počet účastníků nebo jestliže uskutečnění pobytu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, nejpozději však do 15 dní před zahájením příslušného turnusu. Provozovatel je povinen vrátit objednavateli 50% částky bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.
 2. Je-li uskutečnění pobytu ztíženo z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností jako jsou přírodní vlivy, povětrnostní podmínky, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví či život svěřených osob, které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat, jakož i v případě, kdy orgány státní správy neumožní konání dětských akcí (táborů), např. z důvodu epidemické situace v ČR.
 3. Z důvodu nemoci či zranění dítěte nastalých až v průběhu pobytu, které s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro kvalitní dokončení účasti dítěte na táboře.
 4. Z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte, zejména soustavného porušování táborového řádu. Pořadatel nebo hlavního vedoucí tábora je oprávněn v takovém případě ukončit pobyt dítěte na táboře.
 5. V případě, že dítě nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na zotavovací akci dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit programovému režimu.
 6. V případě úmyslně poskytnutých nesprávných či neúplných údajů objednavatelem na přihlášce k pobytu či úmyslně zkreslených nebo zatajených údajů o zdravotním stavu dítěte.
 7. V případě nedodání kompletní dokumentace dítěte objednavatelem potřebné k zahájení pobytu, tj. objednavatelem podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti a lékařem potvrzený Posudek dítěte o zdravotní způsobilosti nebo kopii průkazky Zdravotní pojišťovny.
 8. V případě předčasného ukončení konání tábora dle odst. V., bodu 2 má objednavatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (110 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (100 Kč/den).
 9. V případě zrušení pobytu pořadatelem dle odst. v bodu 3 má objednavatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (110 Kč/den).
 10. V případě zrušení pobytu pořadatelem dle odst. v bodu 4.– 7 může objednavatel uplatnit nárok na
  proplacení poměrné části stravovacího limitu (110 Kč/den). Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednavatele a to nejpozději do 30 dnů.

VI. ROZSAH SLUŽEB

Provozovatel se zavazuje v termínu příslušného turnusu tábora a v ceně tohoto pobytu poskytnout dítěti ubytování, stravování, pitný režim, celodenní program, instruktorský a zdravotnický dozor dle platných legislativních norem ČR vztahujících se na zotavovací akce. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednavatele právo na žádné jiné plnění a služby ze strany pořadatele, které nejsou zahrnuty v těchto smluvních podmínkách.

VII. VZNIK REKLAMACE

 1. Objednavateli vzniká právo reklamace v případech, kdy rozsah nebo kvalita služeb v rámci
  pobytu neodpovídá těmto smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám ČR
  vztahujícím se na zotavovací akce.
 2. Objednavatel je povinen při zjištění pochybení reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu a to maximálně do 3 dnů ukončení tábora, jinak je reklamace neplatná a nemůže být uznaná.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A USTANOVENÍ

 1. Pořadatel má právo nepřijmout k pobytu na zotavovací akci dítě, u kterého bude při vstupní zdravotnické prohlídce zjištěn výskyt dětské vši nebo hnidy. Dítě je možné přijmout na zotavovací akci až po účinném odstranění výše uvedených případů a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních náhrad ze strany objednavatele.
 2. V případě výpovědi smluvního vztahu ze strany pořadatele je zákonný zástupce dítěte povinen dítě z tábora neprodleně odvézt a to v co nejkratším možném termínu dohodnutém s hlavním vedoucím či pořadatelem tábora.
 3. Objednavatel bere na vědomí a současně souhlasí s tím, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na dobu poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy na bezpečném místě u vedoucích tábora, kde za ně přijímají odpovědnost. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu navzdory upozornění ponechalo při sobě, nenese pořadatel či vedoucí žádnou odpovědnost.
 4. Objednavatel respektuje, že mezi přísně zakázané předměty v rámci pobytu na zotavovací akci patří omamné a psychotropní látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, zbraně, předměty s erotickým charakterem, pomůcky pro rozdělání ohně a pyrotechnika. V případě nálezu tohoto vybavení se jedná o závažné porušení táborového řádu a má za následek okamžité ukončení pobytu dítěte dle odst. V bodu 4 těchto smluvních podmínek.
 5. Současně objednavatel odpovídá za škody, které dítě v průběhu pobytu na zotavovací akci úmyslně způsobí na vybavení zařízení rekreačního objektu. V případě takto vzniklých škod objednavatel uhradí veškeré náklady související se vznikem výše uvedených škod formou složením hotovosti na místě při ukončení pobytu dítěte. O těchto skutečnostech bude objednavatel vyrozuměn před ukončením pobytu dítěte.
 6. Objednavatel souhlasí s použitím dobrovolně poskytnutých osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to jen pro potřeby pořadatele, kdy tento se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednavatele a jeho dítěte před nepovolanými osobami či možným zneužitím. Pořadatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Dále objednavatel souhlasí s případným užitím videa, nebo fotografie svého dítěte v rámci marketingových akcí pořádající spolku a na webové a facebookové, instagramové prezentaci podle zákona GDPR https://cambusacek.cz/

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti od 1.3. 2021